BENAUDIRA

Benaudira je program, který se zaměřuje na diagnostiku a trénink sluchového zpracování. Tento program byl navržen tak, aby pomohl lidem s obtížemi, jako jsou nadměrná citlivost na zvuky, problémy s artikulací a výslovností. Klíčem k úspěchu programu Benaudira je každodenní poslech speciálně upravené hudby, který trvá 10 až 20 minut. Tato hudba je sestavena na základě individuální a detailní diagnostiky každého uživatele, což umožňuje optimalizovat schopnost poslouchat a harmonizovat centrální nervové zpracování.

Program se zaměřuje na celou cestu, kterou zvuky absolvují od vnějšího světa do našeho mozku. Zahrnuje vnější ucho, ušní bubínek, střední ucho, vnitřní ucho, kde se zvuk mění na nervový impulz, a poté cestu přes auditivní nervy do mozku, kde jsou zvuky zpracovány. Efektivní zpracování zvuků je zásadní pro optimální rozpoznávání a rozlišení zvuků, jako je řeč. Benaudira se zaměřuje na optimalizaci tohoto procesu, i když je zrak v normálním rozsahu, ale centrální sluchové zpracování je narušeno.

Unikátnost metody Benaudira spočívá v poskytování individuálně sestavených CD na základě podrobné diagnostiky a následných měření, která se provádějí ve spolupráci s odborníkem. Celý trénink sestává z 3 až 5 cyklů, kde po každých 6 až 12 týdnech následuje další diagnostika a aktualizace poslechového CD. Důraz je kladen na individuální přístup a přizpůsobení tréninku aktuálním potřebám uživatele.

Program Benaudira tak nabízí pokročilou metodu, jak řešit široké spektrum obtíží spojených se sluchovým zpracováním, včetně problémů s porozuměním, verbalizací, pracovní pamětí, koncentrací a dokonce i dyslexií. Tato metoda umožňuje lidem lépe zpracovávat sluchové informace a zlepšit kvalitu jejich života.

BILAGTERÁLNÍ INTEGRACE

Děti se specifickými vývojovými poruchami, především děti s problémovou motorikou, mají často i další deficity kognitivních funkcí. V současnosti existuje již mnoho důkazů, které poukazují na souvislosti mezi motorickým výkonem a myšlením, zobrazují propojení mezi mozečkem, pohybem a poznáváním, a zároveň umožňují porozumět neurofyziologickému základu vzdělávacích těžkostí, které jsou důsledkem problémové integrace na úrovni fungování hemisfér. 

Bilaterální integrace je vědecky podložený pohybový program vyvinutý Sheilou Dobie ve spolupráci s autory Kirsty Brown a Andrewem Dalziellem. Poskytuje široké spektrum vývojových cvičení navrhnutých na rozvoj hrubé a jemné motoriky, rovnováhy a posturální kontroly. 

Zahrnuje celou škálu cvičení: od jednoduchých pohybů samostatných končetin po homologní pohyby (obě paže a nohy současně), homolaterální pohyby (paže a noha na jedné straně současně), a nakonec také kontralaterální pohyby (křížový pohyb paže a nohy na opačných stranách). Program dále podporuje i rozvoj senzorické integrace. 


Cílem Bilaterální integrace je zlepšená spolupráce mezi oběma mozkovými hemisférami, která pozitivně ovlivňuje kognitivní i motorický systém. Pomáhá člověku zkvalitnit interakci se svým prostředím, což zlepšuje a ulehčuje jeho schopnost učení a pozitivně ovlivňuje mezilidské vztahy. Tuto intervenci je možné uplatnit v širokém spektru – od dětí se specifickými vývojovými poruchami až po vrcholové sportovce. Jde o neinvazivní intervenci, která může být začleněna do individuální i skupinové práce od předškoláků až po dospělé. Je použitelná pro domácí, školní nebo komunitní programy 

ELKONIN

Objevte Elkoninovu metodu: Revoluční přístup k výuce čtení

Elkoninova metoda se vymyká tradičním přístupům ve výuce čtení. Zde je pohled do jejích základů a unikátních rysů:

  • Řeč před Písmem: Děti nejprve ovládnou mluvený jazyk, než se začnou učit číst. Čtení je vnímáno jako vývojový stupeň mluveného projevu. Vědomi si toho, že ne všechny děti se narodí s přirozeným schopností čtení, metoda zdůrazňuje nezbytnost vedeného výuky.

  • Vývojový Mezník: Okolo šesti let se čtení stává vývojovým úkolem. Na rozdíl od získávání mluveného jazyka, vyžaduje čtení cílené úsilí. Motivovaný žák se učí číst snáze. Proto by mělo být čtení jak úkolem, tak i zábavnou činností, podobnou hře.

  • Lámání Kódu: Základem čtení je odhalování vztahu mezi písmeny a hláskami ve slovech. Ačkoliv se to na první pohled může jevit jako vizuální úkol, ve skutečnosti jde o "ozvučení" čtených slov. Pouze slova, která děti "ozvučí" při čtení, mají smysl.

  • Jazykový Úkol: Čtení je vnímáno jako jazykový úkol, s zpracováním slov v jazykových jednotkách, což usnadňuje porozumění.

  • Od Mluveného Slova k Psanému: Na rozdíl od tradičních metod postupuje Elkoninova metoda od mluveného k psanému slovu. Děti nejprve pochopí fonémovou strukturu mluvených slov a postupně přecházejí k porozumění, jak tyto hlásky jsou reprezentovány písmeny.

  • Interaktivní Učení: Pro malé děti může být obtížné pochopit koncepty jako délka slova. Vizuální modelování, jako je používání barevných žetonů k reprezentaci hlásek, pomáhá dětem porozumět složení slov.

  • Poutavý Narativní Přístup: Metodika je prezentována formou poutavého příběhu. Děti objevují Krajinu Slov a Hlásek, interagují s postavami jako je Mistr Délka a Mistr Slabika.

  • Porozumění Skrze Principy: Hlavní odlišnost Elkoninovy metody spočívá v zaměření na porozumění skrze principy, spíše než mechanické učení nazpaměť. Porozumění tomu, jak se hlásky skládají do slov a jak se mluvené slovo překládá do písemné podoby, umožňuje dětem přečíst libovolné slovo.